УРОК 3. Тіла. Характеристики тіла, їх вимірювання. Практична робота № 1. Визначення маси та розмірів різних тіл.

УРОК 3. Тіла. Характеристики тіла,  їх вимірювання. Практична робота № 1. Визначення маси та розмірів різних тіл. УРОК З
Тема: Тіла. Характеристики тіла: довжина, маса, об'єм, густина. їх вимірювання. Практична робота № 1. Визначення маси та розмірів різних тіл.

Мета:
• формувати в учнів знання про основні характеристики тіла та способи їх вимірювання.

Завдання:
1) ознайомити учнів із характеристиками тіла та способами їх вимірювання;
2) створювати у школярів просторові уявлення про розміри тіл, їх масу;
3) розвивати уміння характеризувати та порівнювати тіла,
3)формувати в учнів знання про групи приладів природодослідника, уміння користуватись ними та організовувати своє робоче місце.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття і терміни: довжина, метр, маса, терези, об'єм, густина.

Методи і методичні прийоми: словесний (бесіда, розповідь, пояснення, робота з підручником, складання опорних схем), наочний (демонстрація наочності), практичний (виконання практичної роботи).

Обладнання:
• різні за розміром та кольором яблука, тіла природи та їх зображення, терези, мірний посуд, підручник, робочий зошит.
• обладнання для практичної роботи: лінійка, зібрані врівноважені навчальні терези, канцелярське приладдя (ручка, гумка, олівець, лінійка тощо), інструктивні картки для практичної роботи.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.
ІІ. Опитування попереднього матеріалу.

Передбачає фронтальне опитування.
1. Як називається наука, яка вивчає небесні тіла?
2. Як називається наука, яка вивчає живу природу?
3. Яким методом дослідження користуються при визначенні температури повітря?
4. Який метод дослідження ви використовуєте при визначенні свого зросту?
5. Який метод дослідження ви використовуєте при визначенні ваги свого тіла?
6. До яких наук відносять фізику, географію, біологію, хімію, астрономію?
7. Закінчить речення
Всі предмети, які нас оточують, називаються__________________________.
8. Назвіть прилади, якими проводять вимірювання:_____________________
9. Яким методом користуються при вивченні змін у природі восени?___________
10. Допишіть речення:
Усі зміни, що відбуваються у природі, називаються______________________________
11. Назвіть характеристики, за якими можна порівняти тіла:

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Відгадайте загадки та запишіть на дошці або в зошиті відгадки.
• Усі його люблять, усі чекають, а хто подивиться — кожен скривиться. (Сонце.)
• Повзун повзе, сімсот голок везе. (Їжак.)
• Не звір, не птиця, а ніс — як спиця. (Комар.)
• Хто трьома зубами сіно їсть? (Вила.)
• Уночі гуляє, удень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. (Сова.)
• Я кругленька, червоненька, з хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. (Редиска.)
Сонце, їжак, комар,вила, сова, редиска.

2. Підкресліть назви тіл, що належать до живої природи.
3. Які слова залишилися не підкресленими? (Вила)
4. Чому ми не підкреслили це слово. (бо воно належить до неживої природи, крім того, зроблено людиною)

ІV. Мотивація навчальної діяльності.
Оголошення теми, мети та завдань уроку.


Ми ходимо по землі. На неї вдень посилає своє проміння сонце, а вночі це проміння відбиває місяць. Небо вкрите зорями, поле пшеницею, луг — травою і квітами. Поряд з нами — наші друзі. Серед них є і тварини, яких ми любимо, наприклад собака чи кіт. Для наук про природу це все — тіла живої і неживої природи.
Що ж називають тілом, чим відрізняються між собою тіла, якими показниками характеризуються? Це ті питання, на які ми сьогодні на уроці будемо шукати відповіді.
(Оголошення теми, мети та завдань уроку).

План
(запис на дошці)
1. Фізика — наука, що вивчає тіла природи та природні явища.
2. Лінійні розміри.
3. Маса.
4. Об'єм.
5. Густина.

V. Вивчення нового матеріалу
( Розповідь з елементами бесіди).
1. Основні характеристики тіл.

Усі предмети, які нас оточують, називають тілами, а все, що з ними відбувається, — явищами природи. Наука, що вивчає тіла природи та явища, що з ними відбуваються, називається фізикою.

1. На які групи можна поділити всі тіла?
(об’єкти живої та неживої природи)
/ складаємо опорну схему/

2. Порівняйте між собою два яблука, дві лінійки, два зошита.

3. Чим запропоновані вам для порівняння тіла відрізняються одне від одного? (Формою, розміром, об'ємом, забарвленням, масою тощо).
Усе те, що ви перелічили, це – основні характеристики тіла. Отже, основними характеристиками тіла, за якими їх можна відрізнити, є: довжина, маса, об'єм, густина. Їх можна виміряти за допомогою спеціальних приладів.

4. Назвіть прилади за допомогою яких людина проводить вимірювання? (лінійка, рулетка, ваги, мірний посуд...)
Ознайомимося більш конкретніше з основними характеристиками тіл.

Довжина — це число, яке одержують в результаті вимірювання тіла будь-яким масштабним відрізком (лінійкою, трикутником тощо).
5. Що розуміють під поняттям “виміряти”?
Виміряти фізичну величину — це означає порівняти її з установленим зразком (еталоном). За основну одиницю вимірювання довжини взято 1 метр (м), який дорівнює одній сорокамільйонній частині меридіана Земної кулі. Його зразок (еталон) зберігається в Міжнародній палаті мір і ваг поблизу Парижа у Франції. Лінійки і рулетки, якими ми користуємося, — це недосконалі копії міжнародного зразка. Крім довжини тіла можна виміряти його ширину та висоту.
Кожне тіло в природі — людина, підручник, кішка, Місяць — має свою масу (від лат. маса — «брила, шматок»). Маса — обов'язкова характеристика фізичного тіла. Її позначають латинською літерою т і вимірюють у кілограмах (1 кг = 1000 г; 1 г = 0,001 кг) або в одиницях, більших чи менших за кілограм: тонна (т), грам (г), міліграм (мг). Міжнародна одиниця маси, як і метр, має свій еталон і зберігається у Франції.

6. Де ви стикаєтесь з вимірюванням маси? ( у магазині)

7. Чим вимірюють масу тіл? (для вимірювання маси тіла викорстовують терези).
Так, дійсно, масу тіл вимірюють за допомогою терезів (демонстрування терезів). На терезах масу тіла визначають важками, які є еталоном мас.

Об'єм — це величина, яка визначає частину простору, яку займає тіло. Об'єм тіла позначають латинською літерою V вимірюють у метрах кубічних — м3 або в одиницях, більших чи менших за кубічний метр (км3, см3, мм3). Об'єм тіла правильної форми визначають за формулою:
Об 'єм = довжина х ширина х висота.
V = a b c

Об'єм рідин визначають за допомогою мірного посуду — мірної склянки, циліндра, колби, на яких зроблені позначки, — і вимірюють у мілілітрах (мл). (Демонстрування мірного посуду.)
Крім того, за допомогою мірного посуду можна виміряти об’єм твердого тіла неправильної форми.
Як саме можна виміряти об’єм твердого тіла неправильної форми за допомогою мірного посуду?
(робота з підручником)
У циліндр наливають воду, фіксують її об’єм, потім у циліндр з водою опускають тіло, об’єм якого потрібно виміряти. Далі знову визначають об’єм води вже з тілом. Після цього від об’єму води з тілом віднімають об’єм води, отримана різниця і є об’єм тіла.

8. Чи всі тіла в природі можна зважити за допомогою терезів? ( ні, великі за розмірами тіла не можна зважити за допомогою терезів).
9. Як можна зважити небесні тіла?
Виявляється, масу цих тіл можна визначити за допомогою знань про густину тіла та його об'єм. Густина позначається (p) показує, чому дорівнює маса І м3 речовини. Одиницею густини речовини є один кілограм на метр кубічний ( 1 кг / м 3), або 1 г / см 3)
Щоб визначити густину речовини треба масу тіла поділити на його об’єм:

маса тіла
Густина речовини (p) = _________
об’єм тіла

Щоб обчислити масу тіла за його густиною і об'ємом, треба густину помножити на об'єм:

Маса (m) = густина х об 'єм.

Густина тіла в твердому, рідкому й газоподібному станах різна, про неї можна дізнатися у спеціальних таблицях.

VІ. Узагальнення і закріплення знань.
• Практична робота 1

Практична робота №1

Тема. Вимірювання маси та розмірів тіл.

Мета: навчитися виконувати вимірювання маси та розмірів тіла за допомогою вимірювальних приладів, розраховувати густину та об’єм.

Обладнання: гумка, лінійка або метрова стрічка, мірний стакан, терези, важки, вода, картоплина.

ХІД РОБОТИ

1. За допомогою лінійки виміряйте довжину (а), ширину (b) вашого робочого зошита з природознавства. Результати запишіть: a= ________ см, a=________мм,
b=________см, b=________мм.

2. За допомогою рулетки чи метрової стрічки виміряйте довжину, ширину та висоту парти. Результати запишіть:
a= ________ см, a=________мм,
b=_________см, b=________мм,
с=_________см, с=________мм.

3. Виміряйте масу (гумки).
Для цього скористаємося терезами. На ліву шальку терезів покладемо вимірювальне тіло, а на праву — важки. Важки слід підібрати так, щоб установити рівновагу терезів. Визначимо загальну масу важків. Маса тіла дорівнює сумі мас цих важків. Запишіть отримані результати.
Маса гумки = _____________ г

4. Визначіть об'єм поверхні:
• тіла, що має неправильну форму (картоплини).
Для цього запам'ятайте або запишіть, до якої поділки доходить вода у мірній склянці, занурте у стакан картоплину і визначте, до якої поділки піднялась вода. Об'єм піднятої або витісненої води в склянці і буде дорівнювати об'єму вимірюваного тіла:
V=V2-V1 де
V1 — початковий об'єм рідини;
V2 — об'єм рідини і тіла;
V — об'єм тіла.
• тіла, що має правильну форму, гумки. Для цього скористаємось формулою:
V = аbс;

Запишіть результати: гумка: a=____см, b=___см, с=___см, V=___ см3,

картоплина V =____________см3,

5. Обчисліть густину гумки.
Для цього розділіть масу тіла на його об'єм:
р =m /V

Запишіть результати: густина гумки = __________ г/ см3

Спробуймо зробити висновок того, що ви навчилися робити на цій практичній роботі, добираючи пропущені слова.

Висновок: масу тіла вимірюють за допомогою__________; для визначення об'єму тіла треба знати його_________або скористатися мірним стаканом; об'єм витісненої води дорівнює__________тіла.
(терезів (вагів), площу і висоту, об'єму)

• бесіда.
1. Що таке довжина тіла? Які одиниці вимірювання довжини?
2. Як визначити масу тіла за допомогою терезів та набору важків?
3. Які ви знаєте одиниці вимірювання маси?
5. Що таке об'єм тіла? В яких одиницях він вимірюється?
6. Для чого потрібно знати густину речовини?
7. Як визначити масу тіла, коли відомі його густина та об'єм?

8. Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок.
Підведемо підсумки уроку, доповнивши мої речення.
1. Кожне тіло має свої…(характеристики).
2. Основними характеристиками тіла є…(довжина, маса, об’єм, густина).
3. Довжина — це…( число, яке одержують в результаті вимірювання тіла будь-яким масштабним відрізком).
4. Масу вимірюють…(терезами).
5. Об'єм — це …(величина, яка визначає частину простору, яку займає тіло). Його позначають латинською літерою…( V) і вимірюють у …(м3 ,км3, см3, мм3).
6. Густина позначається… (p) показує…( чому дорівнює маса І м3 речовини). Одиницею густини речовини є… ( 1 кг / м 3).

9. Домашнє завдання.
1. Опрацювати матеріал підручника: параграф 3 стор14-19. (Підручник Т.В. Сак, 2005 рік)


Використана література:
1. Васютіна Т.М. Уроки природознавства. 5 клас: Посібник для вчителя.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан,2005.-192 с.

2. Природознавство: 5 клас. І семестр: Методичні атеріали.-К.:Вид.дім "Шкіл. світ": Вид. Л.Галіцина, 2006.- 128с.
Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!