УРОК 23 Тема: Узагальнення знань з теми « Прості речовини: кисень та залізо».

УРОК 33
Тема: Узагальнення знань з теми « Прості речовини: кисень та залізо».
Мета:
• повторити, узагальнити та систематизувати знання про прості речовини метали та неметали;
• визначити рівень засвоєння знань про фізичні та хімічні властивості металів на прикладі кисню та заліза, застосування їх;
• розвивати логічне мислення;
• продовжити удосконалювати в учнів уміння та навички:
•узагальнювати, систематизувати теоретичний матеріал, вибирати головне, робити висновки;
•розрізняти:
1) поняття «хімічний елемент» та «проста речовина»;
реакції окиснення та розкладу;
2) поняття горіння та повільне окиснення;
3) оксиди серед інших сполук та вказувати їх назви;
•складати:
1) формули бінарних сполук за валентністю;
2) хімічні рівняння утворення бінарних сполук,
•розв’язувати:
1) розрахункові задачі на визначення масової частки елементів в речовини;
2) розрахункові задачі на виведення хімічної формули за масовими частками елементів в речовині;
•зрівнювати хімічні рівняння на основі закону збереження маси речовин.
•знаходити:
1) відносну молекулярну масу речовини;
2) кількість протонів, нейтронів та електронів користуючись періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва;
3) масу речовини за законом збереження маси речовин.

Тип уроку : урок узагальнення та корекції знань,

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, пояснення, робота з періодичною системою хімічних елементів),
• наочний (демонстрація наочності),
• практичний (розв’язування розрахункових задач, виконання тренувальних вправ).

Обладнання й матеріали:
• періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва,
• схема опорного конспекту.

Базові поняття, терміни:
• масова частка елемента в речовині, хімічне рівняння, закон збереження маси речовини, відносна молекулярна маса, фізичні властивості, хімічні властивості, хімічний елемент, проста речовина, оксиди, сполучення, розклад.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Що було задано додому?
• Опрацювати матеріал підручника § 21, 23, конспект уроку.
• Виконати завдання 4, 8 ст. 162, 2, 6 ст. 174 (усно).
• Повторити §17-20, підготуватися до узагальнення вивченого матеріалу.
2. Чи всі виконали домашнє завдання?
3. Які були труднощі під час його виконання?
4. Перевіримо результативність виконаних завдань. (два учні виконують завдання на дошці. За правильну змістовну відповідь учні отримують по 2 кольорову картки синього кольору, які відповідають 2 балам, за кожне завдання).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Ми з вами закінчили вивчення теми «Прості речовини: метали та неметали». На наступному уроці – контрольна робота з теми. Для кращих результатів ми з вами повинні повторити, систематизувати та узагальнити матеріал з вивченої теми, виконати ряд тренувальних вправ, подібних до тих, які входять до складу контрольної роботи. Це і є головним завданням уроку тема якого… (Оголошення теми та мети уроку).

ІV. Актуалізація опорних знань. (фронтальна бесіда)
1. Які прості речовини ми з вами вивчили на попередніх уроках? (Кисень та залізо).
2. Якими хімічними елементами утворені ці прості речовини? (Оксигеном та Ферумом).
3. До якої групи елементів належать метали чи неметали? (Оксиген – неметал, Ферум – метал).
4. Як в періодичній системі розрізнити метали та неметали? (Провести діагональ від Берилію до Астату. У верхньому кутку – неметали, у нижньому - метали).
5. На що вказує порядковий номер елемента в періодичній системі? (На кількість протонів та електронів).
6. На що вказує номер групи в періодичній системі хімічних елементів? (На валентність елемента головної підгрупи).
7. Що називають властивостями речовини? (Ознаки, за якими одна речовина відрізняється від інших).
8. Які види властивостей речовини вам відомі? (Фізичні та хімічні).
9. Чим відрізняються між собою фізичні та хімічні властивості? (Фізичні властивості вимірюються приладами чи визначаються за допомогою органів чуттів, хімічні спостерігаються тільки під час хімічного перетворення однієї речовини на іншу).
10. Що лежить в основі хімічного рівняння? (Закон збереження маси речовин).
11. У чому сутність закону збереження маси речовин? (Маса речовин до реакції дорівнює масі речовин після реакції).
12. У якому випадку виконується закон збереження маси речовин? (Коли кількість атомів, які утворюють речовину до реакції дорівнює кількості атомів, які утворюють речовину після реакції).
За вірні відповіді учні отримують картки різного кольору. Колір картки залежить від складності питання та відповіді учня (повна не повна, обґрунтована не обґрунтована).

V. Узагальнення та систематизація знань.
• Виконання завдань
Завдання 1
Визначити кількість протонів нейтронів та електронів для хімічних елементів з порядковими номерами: 3, 6, 16. Вказати назви хімічних елементів та простих речовин, які вони утворюють.
1. № 3 Li Літій, літій


2. № 6 С Карбон, вуглець


3. № 16 Сульфур, сірка

Додаткові питання:
1. Які речовини називають каталізаторами?
2. Якими способами можна зібрати кисень у лабораторних умовах?

Завдання 2
Визначити відносну молекулярну масу речовин: SO2, SO3, Аl2O3.


Додаткові питання:
1. Чим відрізняється горіння від повільного окиснення?
2. Що називають корозією? Причини її виникнення?

Завдання 3
Iз запропонованих речовин виберіть оксиди та вкажіть їх назви:
CH4, H2 CO3, CO2, CaH2, CO, Na2O, H2O, Cl2, HCl, NaH,Додаткові питання:
1. Де застосовують кисень?
2. Каталізатори це природні чи синтетичні речовини?

Завдання 4
Скласти формули речовин за їх назвами:

1. Калій оксид,
2. Фосфор (V) оксид,
3. Ферум (ІІ) сульфід,
4. Алюміній гідрид.


Додаткові питання:
1. Фізичні властивості кисню?
2. На основі яких фізичних властивостях заліза його застосовують?

Завдання 5
Складіть хімічні реакції між киснем та речовинами: сіркою, воднем та кальцієм. Вказати тип реакції та назви кінцевих продуктів.


Додаткові питання:
1. Перелічте основні умови, за яких може виникнути горіння.
2. Корозія металу це горіння чи повільне окиснення? Чому?

Завдання 5
Хром утворює з Оксигеном сполуки СгО і Сг2О3. Визначте, у якій сполуці масова частка Оксигену більша.


Додаткові питання:
1. Назвіть заходи захисту від корозії?
2. Які хімічні реакції називають сполученням?

Завдання 6
Розставте коефіцієнти в схемах хімічних рівнянь, виберіть з них реакції сполучення та розкладу:
а) Н2 + N2 = NH3; б) Са + Н3Р04 = Са3(РО4)2 + Н2;
в) O2 + Н20+ N02 = НN03; г) Н20 = Н2 + 02.

Додаткові питання:
1. Які продукти містять велику кількість Феруму?
2. Чим відрізняються між собою чавун та сталь?

Завдання 7
Визначте масу натрій хлориду, що утворюється при взаємодії натрію масою 10г з хлором масою 14г.

Додаткові питання:
1. Назвіть найважливіші сполуки Феруму у природі?
2. Які властивості відрізняють між собою чавун та сталь?

VІ. Домашнє завдання.
1. Повторити §17-20, підготуватися до тематичного оцінювання.

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!