УРОК 31 Тема. Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза.

УРОК 31  Тема. Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза. УРОК 31
Тема. Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза.
Цілі уроку:
• Дати поняття про хімічний елемент Ферум та просту речовину залізо.
• Поглибити знання про елементи - метали та прості речовини на прикладі Феруму та заліза.
• Ознайомити учнів з фізичними та хімічними властивостями заліза на прикладі його взаємодії з киснем та сіркою.
• Розширити знання про реакції сполучення на прикладі взаємодії заліза з простими речовинами.
• Продовжувати розвивати вміння та навички:
1) характеризувати хімічний елемент за положенням у періодичній системі Д.І. Менделєєва;
2) розрізняти
• прості та складні речовини, метали та неметали;
• оксиди серед інших сполук та вказувати їх назви;
• реакції сполучення серед інших типів хімічних реакцій;
3) складати
• опорні схеми;
• опорний конспект за схемою опорного конспекту;
• формули бінарних сполук за валентністю;
4) розставляти коефіцієнти в хімічних реакціях;
5) працювати з додатковою літературою, узагальнювати, вибирати головне, робити висновки.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, складання опорних конспектів),
• наочний (демонстрація наочності),
• практичний (демонстрація 16, 17, лабораторний дослід № 4)

Обладнання:
• періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва,
• схеми опорних конспектів,
• набір для демонстрації 16, 17,
• набір для лабораторного досліду № 4.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
(Аналіз самостійної роботи).
• Оголошення результатів
• Аргументація оцінок.
• Обговорення типових помилок.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Що було задано додому?
• Опрацювати матеріал підручника § 20 ст. 142-144, конспекту уроку.
• Виконати завдання 7, 8 ст.153.
2. Чи всі виконали домашнє завдання?
3. Які були труднощі під час його виконання?
4. Перевіримо результативність виконаних завдань. (Завдання перевіряються усно. За правильну змістовну відповідь учні отримують кольорову картку синього кольору, яка відповідає 1 балу).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати другий розділ з курсу неорганічної хімії, який має назву ”Прості речовини: метали та неметали”.
З елементом неметалом, а саме Оксигеном, ми з вами ознайомилися на минулих уроках. Об’єктом наших подальших уроків є елемент метал і проста речовина яку він утворює.
Метали відомі здавна. Ще зі стародавності люди знали сім хімічних елементів, серед них і метал, який ми починаємо вивчати.
Яку просту речовину ми швидше за все розуміємо під словом метал? Залізо. Так, дійсно, саме цю речовину ми використовували і використовуємо найширше. Тому саме Ферум та просту речовину залізо, яку він утворює, ми з вами починаємо вивчати сьогодні.…(Оголошення теми та мети уроку).

ІІІ. Актуалізація опорних знань.
1. Яку науку ми з вами вивчаємо? (Хімію).
2. Що вивчає хімія? (Хімія вивчає речовини та їх взаємоперетворення).
3. Яку будову має речовина? (Речовина складається з молекул, які в свою чергу з атомів хімічних елементів).
4. Де розташовані всі хімічні елементи? (Всі хімічні елементи розташовані у періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва).
5. На які дві групи можна поділити всі хімічні елементи? (Всі хімічні елементи можна поділити на дві групи: метали та неметали).
6. Яких хімічних елементів у природі більше металів чи неметалів? (Елементів металів більше ніж неметалів).
7. Як у періодичній системі розрізнити метали та неметали? (Якщо від Берилію до Астату провести діагональ, то у кутку зверху розташовані неметали, всі інші - метали).

ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Ферум – хімічний елемент.
Завдання 1 (опорна схема 18 ст. 31)
Дати характеристику елементу Феруму по положенню у періодичній системі Д. І. Менделєєва.
1) Ферум.
2) Fe
3) Ar (Fe) = 56
4) (26, період 4, VІІІ, побічна).
5) (+26, nр=26, nn=30, nе=26).
6) ІІ, ІІІ
7) Ме
8) Fe - залізо.
Додаткові питання:
1. Що називають відносною атомною масою елемента?
2. Як позначається відносна атомна маса елемента?
3. Що називають періодом?
4. Які види періодів ви знаєте?
5. Чим відрізняється великий період від малого?
6. З яких підгруп складається група?
7. Як розрізнити елементи головної підгрупи від елементів побічної підгрупи?
8. На що вказує порядковий номер елемента?
9. Як визначити кількість протонів та електронів атома елемента?
10. Як визначити кількість нейтронів атома елемента?
2. Залізо – проста речовина.
Ферум утворює одну просту речовину – залізо, молекулярна формула якої Fe.
1. Чому залізо проста речовина? (До складу речовини входить один хімічний елемент - Ферум).
Завдання 2
Обчисліть відносну молекулярну масу заліза.
( Mr (Fe) = 56. Відповідь: Mr (Fe) = 32).

Додаткові питання:
2. Що називають відносною молекулярною масою речовини?
3. Як позначається відносна молекулярна маса речовини?
4. Як визначити відносну молекулярну масу речовини?

3. Фізичні властивості заліза.
Ознайомимося з властивостями заліза.
5. Що називають властивостями речовини? (Ознаки, за якими одна речовина подібна до іншої, чи відрізняється від неї).
6. Які види властивостей вам відомі? (Розрізняють властивості фізичні та хімічні).
7. Які властивості називають фізичними? (Властивості, які можна побачити неозброєним оком чи виміряти за допомогою приладів).
Ознайомимося з фізичними властивостями заліза, для цього виконаємо лабораторну роботу.
Учні виконують лабораторну роботу № 4 у зошитах для лабораторних та практичних робіт.

8. Які фізичні властивості характерні для заліза? (Залізо – тверда речовина, сріблясто – білого кольору, без запаху та смаку, з добре вираженим металевим блиском, не розчинний у воді, м’який, досить ковкий, з густиною більшою за воду. Подібно до інших металів добре проводить тепло та електричний струм).
Учні складають опорний конспект.

4. Хімічні властивості заліза.
9. Які властивості називають хімічні ? (Перетворення однієї речовини на іншу)
Хімічні властивості заліза розглянемо на прикладі взаємодії заліза з неметалами: киснем та сіркою.

Демонстрація 16.
Взаємодія заліза із сіркою.
Змішуємо порошок сірки й відновленого заліза в співвідношенні 4 г : 7 г, насипаємо в чашку Петрі. Розжаримо у полум’ї спиртівки сталеву спицю і торкнемося нею суміші реагентів.
Що спостерігаємо? ( Бурхливу реакцію, що супроводжується виділенням тепла та світла. Внаслідок реакції утворюється речовина чорного кольору).
Так, дійсно, утворюється продукт взаємодії заліза із сіркою — ферум (ІІ) сульфід.
Демонстрація 17.
Взаємодія заліза із киснем.
До спіралі із залізного дроту прикріплюємо сірник, підпалюємо й опускаємо дріт у банку з киснем (на дно банки попередньо насипаємо пісок).
Що спостерігаємо? (Дріт горить сліпучим полум’ям, розкидаючи іскри).
Під час горіння заліза в кисні утворюється речовина бурого кольору. Це залізна окалина, яка являє собою сукупність двох оксидів Феруму, які утворюються під час горіння. Чому двох? Справа в тому, що Ферум має дві валентності ІІ та ІІІ, тому під час горіння утворюється саме два оксиди.

10. Які можна зробити висновки проаналізувавши ці досліди?
( 1. Залізо реагує з простими речовинами, а саме: сіркою та киснем.
2. Обидві реакції потребують попереднього нагрівання. Їх перебіг супроводжується виділенням тепла та світла).
Завдання 3
Дописати хімічні рівняння, вказати тип реакцій та назви кінцевих продуктів, розставити в них коефіцієнти.
ІІ ІІІ ІІ ІІ
1. Fe + О2 =… 2. Fe + О2 =… 3. Fe + S =…

V. Узагальнення та закріплення знань.
• Виконання завдань.
Завдання 4
Допишіть хімічні реакції, розставте в них коефіцієнти:
ІІІ ІІ
1. Fe + Cl2 =… 2. Fe + Br2 =…

Завдання 5
Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій:
1. Fe + О2 =Fe3 О4
2. Fe + НСl =FeСl 3 + Н2
3. Fe2 О3 + Аl =Аl2 О3 + Fe
Завдання 6
Обчисліть масову частку Феруму в його оксидах: FeО, Fe2 О3, Fe3 О4

Завдання 7
Закінчити речення очікувань:
1. Я знаю, що Ферум у періодичній системі розташований у ______ періоді, ________групі ________________ підгрупи.
2. Я знаю, що валентність Феруму _________, може бути _________ та ________.
3. Я знаю, що Ферум утворює _____ просту речовину - _______________ .
4. Я знаю, що відносна атомна маса Феруму та відносна молекулярна маса заліза чисельно співпадають і дорівнюють _________________ .
5. Я знаю, що за агрегатним станом залізо __________ речовина, яка не має __________, __________ та __________ .
6. Я знаю, що залізо _________ у воді, добре проводить _________ та _________ .
7. Я знаю, що залізо притягується _________ .
8. Я знаю, що залізо – хімічно ___ речовина, реагує з простими речовинами, такими як: __________ та __________.

V. Підведення підсумків уроку.
1. Ферум - метал VІІІ групи побічної підгрупи зі змінною валентністю ІІ та ІІІ.
2. Ферум утворює одну просту речовину – залізо.
3. Фізичні властивості заліза залежать від ступеня його чистоти. Чисте залізо – сріблясто – білий метал з металевим блиском, не розчинний у воді, м’який, досить ковкий, з густиною більшою за воду. Подібно до інших металів добре проводить тепло та електричний струм.
4. Залізо реагує з сіркою з утворенням сполуки ферум (ІІ) сульфід.
5. При згорянні заліза у кисні утворюється залізна ожарина, в якій Ферум виявляє різні значення валентності.

VІ. Домашнє завдання
1. Опрацювати матеріал підручника § 22 ст. 163-167, конспект уроку.
2. Виконати завдання 2- 4 (усно).

Список використаної літератури:
1. Усі уроки хімії. 7 клас/ І. Ю. Старовойтова, О.В. Люсай.-Х.: Вид. група "Основа", 2007.-144 с.
2. Гранкіна Т.М. Хімія 8 клас: Плани конспекти уроків /Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович/.-Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 272 с.-(на допомогу вчителю).


Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!