УРОК 13 Тема. Складання формул бінарних сполук за валентністю. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.

УРОК 13
Тема. Складання формул бінарних сполук за валентністю. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.

Цілі уроку:
• навчити учнів складати формули бінарних сполук за валентністю;
• продовжувати вчити визначати валентність атомів одного елемента за валентністю іншого в бінарних сполуках.
• Узагальнити й поглибити знання учнів про зміст хімічних формул речовин, якісний і кількісний склад простих та складних речовин;
• повторити матеріал попередніх уроків;
• розвивати логічне мислення,
• розвивати вміння та навички:
1) працювати з періодичною системою хімічних елементів,
2) узагальнювати вивчений матеріал, вибирати головне, робити висновки,
3) виконувати завдання за алгоритмом,
4) складати опорний конспект.

Тип уроку: комбінований.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, періодичною системою хімічних елементів, складання опорного конспекту, виконання тренувальних вправ),
• наочний (демонстрація наочності),

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, схема опорного конспекту, опорні схеми.

Базові поняття та терміни: валентність, структурні формули, бінарні сполуки, найменше спільне кратне НСК.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
ІІ. Аналіз самостійної роботи.
1.Оголошення результатів роботи, аргументація оцінок.
2. Розгляд типових помилок..

ІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Що було задано додому?
• Опрацювати матеріал підручника § 12, конспекту уроку.
• Повторити матеріал попередніх уроків.
2. Чи всі опрацювали матеріал підручника?
3. Які були труднощі під час його опрацювання, чи виникли запитання?

ІІІ. Опитування попереднього матеріалу.
• Що ми вивчали на попередньому уроці? (На попередньому уроці ми вивчали валентність хімічних елементів).
• Перевіримо рівень засвоєння теоретичного матеріалу попередніх уроків.
(Опитування попереднього матеріалу передбачає виконання завдань учнями біля дошки з подальшим опитуванням).
Завдання 1
Визначте валентності елементів у сполуках: Mn207, H2S, Cu20, HF, MgO.

Додаткові питання:
1. Чим відрізняється молекулярна формула від структурної?
2. Чим відрізняється чиста речовина від суміші?
3. З чого складається речовина?

Завдання 2
Визначте валентності елементів у сполуках: NH3, Cr203, MgH2, Si02, KH.

Додаткові питання:
1. Чим відрізняється якісний склад речовини від кількісного?
2. Чим відрізняється однорідна суміш від неоднорідної?
3. Як в періодичній системі розрізнити метали від неметалів?

Завдання 3
Визначте, в якій сполуці валентність Мангану буде максимальною: МnО, Мn02, Мn203, Мn2О7
Додаткові питання:
1. Чим відрізняється індекс від коефіцієнту?
2. Що спільного і чим відрізняється протон від нейтрону?
3. Що називають йонами? Їх види?

Завдання 4
Зобразити структурні формули для речовин: NaH , CaO, H2S, PH3, H24

Додаткові питання:
1. Чим відрізняється проста речовина від складної?
2. Що таке валентність, як визначити валентність елементів в періодичній системі?
3. Що спільного і чим відрізняється протон від електрону?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

На попередніх уроках ми з вами вчилися розуміти формули. Давайте пригадаємо, про що можна дізнатися з хімічної формули? (З хімічної формули ми можемо дізнатися про таке:
проста речовина чи складна, її хімічний склад (кількісний та якісний), валентності кожного з хімічних елементів у речовині, порядок розташування атомів у молекулі (структурна формула речовини)).
Проте слід відзначити, що ми характеризували вже готові формули, написані у підручнику чи на дошці. Напевно, кожен з вас хотів би навчитися сам складати хімічні формули. Бо без цього не можливо вивчити хімію. Бо хімія без формул, як риба без води. Чому так? Бо хімія – це наука про речовини, а кожна речовина – це формула.
Отже сьогодні ми з вами вчимося складати формули бінарних сполук, це і є завданням нашого уроку, тема якого… (Оголошення теми та мети уроку).

ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Закон сталості складу речовини. (Розповідь вчителя, з елементами бесіди).
Перш ніж розпочати вивчення нового матеріалу давайте пригадаємо:
1. Що ми називаємо хімічною формулою речовини? (Умовний запис складу речовини за допомогою хімічних символів та коефіцієнтів).
2. Які види хімічних формул вам відомі? (Молекулярні та структурні).
3. Чим відрізняється молекулярна формула від структурної? (Молекулярна визначає кількісний та якісний склад речовини, а структурна – порядок з’єднання атомів в молекулі, кількість хімічних зв’язків).
4. Що таке коефіцієнт? (Велика цифра, яка пишеться перед формулою та вказує на кількість структурних одиниць речовини).
5. Що таке індекс? (маленька цифра, яка пишеться біля хімічного символу і вказує кількість атомів кожного хімічного елемента).
Отже, молекулярна формула речовини відображає її хімічний склад. Хімічний склад сполуки не залежить від того, як добували цю речовину, тому він завжди сталий і ніколи не змінюється. Цей принцип називається законом сталості складу речовини. Він був відкритий Дальтоном ще на початку XІX століття.
Коефіцієнт вказує на кількість структурних одиниць речовини, тому він завжди ставиться перед формулою, інакше – змінюється молекула речовини й порушується закон сталості складу речовини. Тому запам’ятайте, не можна ставити коефіцієнт всередину хімічної формули. (Учні складають опорний конспект).

2. Поняття про бінарні сполуки. (Розповідь вчителя).
На попередніх уроках ми з вами вже говорили про бінарні сполуки. Давайте пригадаємо, які сполуки називають бінарними? (Бінарними називають сполуки, до складу яких входять атоми двох хімічних елементів).
Бінарні сполуки розподіляються на типи в залежності від того, який елемент стоїть на другому місці у формулі сполуки. За цим же принципом складаються і назви бінарних сполук. Наприклад, сполука типу ЕхОу, де символом «Е» позначений будь-який елемент, «О» — Оксиген, називають оксидами. Слово «оксиди» можна розшифрувати так: «вид сполуки елемента з Оксигеном». Аналогічно складаються назви інших типів бінарних сполук: до кореня латинської назви елемента, який стоїть на другому місці (який визначає тип бінарної сполуки), додають суфікс –ид, чи -ід. (Робота з опорною таблицею 3 ст. 20).


Загальна формула Назва другого елемента Назва типу бінарної сполуки Приклад

Ех 0у Оксиген Оксид Nа20 - натрій оксид,

203 - ферум (ІІІ) оксид

Ех Sу Сульфур Сульфід К2S - калій сульфід,
СаS – кальцій сульфід
ЕхС1у. Хлор Хлорид СаС12 – кальцій хлорид,
СrСІЗ – хром (ІІІ) хлорид
Ех Fу Флуор Флуорид КF – калій флуорид,
SF4- сульфур (ІV) флуорид
ЕхРу Фосфор Фосфід АlР – алюміній фосфід,
СаЗР2 - кальцій фосфід
ЕхСу Карбон Карбід СаС2 – кальцій карбід
Крім того, в назвах обов'язково необхідно вказувати валентність елемента, розташованого на першому місці, якщо вона не є постійною, (тому що деякі елементи мають змінну валентність).
Завдання 5
Вказати назви бінарних сполук : Nа20, СаS, SF4, СrС13

(Nа20 — Натрій оксид; СаS — Кальцій сульфід; SР4 — Сульфуру (ІV) флуорид;
СrС13 — Хром (ІІІ) хлорид).
(Учні складають опорний конспект)

3. Складання формул бінарних сполук. (Розповідь вчителя, робота з підручником ст.92, опорною схемою 15 , ст.20 ).
Щоб скласти формулу бінарної сполуки скористуємося алгоритмом (робота з підручником ст.92, аналіз виконання завдання в підручнику, чи опорною схемою 15, ст. 20).

Завдання 5
Скласти формулу хлор (VІІ) оксиду користуючись алгоритмом.


V. Узагальнення та закріплення знань.

• Виконання завдань
Завдання 6
Складіть формули бінарних сполук з Оксигеном: Натрію, Карбону(ІІ), Силіцію(ІV), Феруму (Ш), Нітрогену(V). Назвіть ці сполуки.

Додаткові питання.
1. Сформулюйте закон сталості складу речовини.
2. На що вказує порядковий номер хімічного елемента.

Завдання 7
Складіть формули сполук: Калій сульфід, Ферум (Ш) хлорид, Манган(ІV) оксид, Хром (III) фосфід, Кальцій фосфід
Додаткові питання
1. Які сполуки називають бінарними?
2. Що таке найменше спільне кратне, як його знайти?

VІ Підведення підсумків уроку.
VIІ Домашнє завдання
1) Повторити § 12 підручника.
2) Виконати завдання 1, 2, 3 ст. 94, * додатково завдання 8 ст. 95.
3) Повторити матеріал попередніх уроків § 4-8, 11, 12, підготуватися до проміжного оцінювання знань.


Список використаної літератури:
1. Усі уроки хімії. 7 клас/ І. Ю. Старовойтова, О.В. Люсай.-Х.: Вид. група "Основа", 2007.-144 с.
2. Гранкіна Т.М. Хімія 8 клас: Плани конспекти уроків /Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович/.-Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 272 с.-(на допомогу вчителю).

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!