УРОК 11. Тема. Хімічні формули речовин

УРОК 11. Тема. Хімічні формули речовин

УРОК 11

Тема. Хімічні формули речовин.

Цілі уроку:

закріпити знання учнів про хімічний елемент, хімічну символіку;

закріпити знання учнів про прості та складні речовини;

навчити записувати хімічні формули простих і складних речовин, використовуючи хімічні символи та індекси;

навчити читати хімічні формули речовин,

навчити визначати якісний і кількісний склад простих та складних речовин;

навчити використовувати поняття «хімічна формула»; «індекс»; «коефіцієнт»,

повторити матеріал попередніх уроків;

розвивати логічне мислення,

розвивати вміння та навички:

працювати з періодичною системою хімічних елементів,

узагальнювати вивчений матеріал, вибирати головне, робити висновки.

Тип уроку: комбінований.

Методи і методичні прийоми:

 • словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, опорними схемами, періодичною системою хімічних елементів, складання опорного конспекту),
 • наочний (демонстрація наочності),

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, опорні схеми, схема опорного конспекту, навчальна таблиця 2.

Базові поняття та терміни: хімічна формула, якісний склад, кількісний склад, індекс, коефіцієнт.

«...Хімічні формули говорять хімікові цілу істо­рію речовини».

Д.І. Менделєєв.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Аналіз самостійної роботи. Робота над помилками.

1.Оголошення результатів самостійної роботи.

2. Аналіз суттєвих помилок.

ІІ. Опитування попереднього матеріалу.

Що ми вивчали на попередньому уроці? (На попередньому уроці ми вивчали прості та складні речовини).

Перевіримо рівень засвоєння теоретичного матеріалу попередніх уроків.

Сьогодні ви знову набираєте банк знань. Кожному пропонується початковий капітал – невелика самостійна робота у вигляді хімічного диктанту, яка передбачає максимальну кількість балів – 5. Для підвищення результатів пропонується ряд завдань. За всі вірні відповіді ви будете отримувати кольорові картки, які підвищать ваш початковий капітал.

Результати вашої роботи будуть оголошені на наступному уроці, після перевірки карток з набраним, протягом уроку капіталом знань.

Завдання 1

Вказати назви хімічних елементів (робота з навчальною таблицею 1):

І варіант А ІІ варіант Б

ІІІ варіант В ІV варіант Г

V варіант Д

Завдання 2

Виправ помилки

Учням пропонуються речення з помилками. Помилки треба знайти та виправити.

 1. Атом складається з ядра та нейтронної оболонки (електронної).
 2. Атомна одиниця маси – це 1/12 частина маси атома Сульфуру (Карбону).
 3. Відносна атомна маса позначається літерою М з індексом r (літерою А).
 4. Відносна атомна маса вимірюється в кг, г тонах (безрозмірна).
 5. Якщо від атомної маси відняти кількість протонів, то ми отримаємо кількість електронів (нейтронів).
 6. Заряджені частинки речовини називають молекулами (йонами).
 7. Повітря, кава, розчин цукру та газована вода – це однорідні суміші (газована вода).
 8. Позитивно заряджений йон називають аніоном (катіоном).
 9. Порядковий номер хімічного елемента вказує на кількість атомів, які рухаються навколо ядра (електронів).
 10. Проста речовина складається з атомів двох та більше хімічних елементів…(складна речовина).
 11. Суміш – це сукупність хімічних елементів, а складна речовина – сукупність речовин… (навпаки).
 12. Метали мають молекулярну будову… (не молекулярну).
 13. Елементів неметалів набагато більше ніж металів… (навпаки).
 14. Назва простої речовини власна тому пишеться з великої літери… (хімічного елемента).

Завдання 3

Із запропонованих тверджень вибери вірні:

 1. Речовина складається з молекул, молекули з атомів.
 2. Заряд ядра визначають протони.
 3. Відносна атомна маса – це величина, яка показує у скільки разів маса атома більше 1/12 маси атома Гідрогену.
 4. Відносна атомна маса безрозмірна.
 5. Кров, газована вода та ґрунт – це однорідні суміші.
 6. Заряджені частинки речовини називають йонами.
 7. Порядковий номер хімічного елемента визначає кількість протонів та електронів.
 8. Складна речовина містить атоми кількох елементів.
 9. Назва простої речовини завжди пишеться з малої літери.
 10. Вода, яка складається з одного атома Гідрогену та двох атомів Оксигену – це проста речовин.

І варіант 1,3,5,7,9,11,

ІІ варіант 2,4,6,8,10,12.


Завдання 4

Поясніть запис: 11B 6 , 16О 8 , 27 АL14 ,

5 8 13

Завдання 5

Морський бій (Робота з навчальною таблицею 2, ст. 15).

Учитель називає координати, а учень під цими координатами:

1.Проста чи складна речовина

2.Назву хімічних елементів з яких утворена речовина

3.Ме чи неМе утворюють речовину.

Завдання 6 (Робота з навчальною таблицею 1, ст. 13)

Морський бій.

Учитель називає координати, а учень під цими координатами:

1.Назву хімічного елемента,

2.Відносну атомну масу елемента,

3.Кількість протонів хімічного елемента,

4.Кількість електронів елемента,

кількість нейтронів хімічного елемента.

Ми з вами частково повторили попередній матеріал, але на цьому набір банку знань не завершений, продовжуємо збільшувати свій капітал, працюючи на уроці під час вивчення нового матеріалу.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Хотілося б розпочати урок словами українського поета Дмитра Білоуса:

У барвистім розмаїтті

мови - дивна дивина.

Порожніш було б на світі –

зникла б навіть хоч одна.

Дуже сильна - ти помітив? –

до краси людська любов.

Скільки є на світі квітів –

стільки є на світі мов.

Так, дійсно в світі існує велика кількість мов українська, російська, німецька, англійська. Кожна з них потрібна людині для спілкування. Однією з цих мов є хімічна мова, якою спілкуються всі хіміки світу. Кожна з мов має свої літери, хімічна мова – символи. Літери утворюють слова, символи – хімічні формули. Слова – речення, формули – хімічні рівняння. Тож ми повинні з вами навчитися спілкуватися один з одним хімічною мовою, а для цього нам треба навчитися складати хімічні формули, їх читати, розуміти їх суть.

Д.І. Менделєєв зазначав, що «...хімічні формули говорять хімікові цілу істо­рію речовини». Чи дійсно це так? Чи мають сенс його слова? На ці питання ми повинні знайти відповідь під час вивчення нового матеріалу. Тож будьте уважні на уроці. ( Оголошення теми та мети уроку)

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Хімічна формула речовини (Розповідь вчителя).

На попередньому уроці ми з вами говорили про те, що кожна речовина має свою хімічну формулу. Для запису хімічної формули використовують хімічні символи, що наведені в періодичній системі хімічних елементів та індекси, які вказують на число атомів кожного з хімічних елементів, які утворюють просту чи складну речовину.

Отже, хімічна формула — це умовний запис молекули простої або складної речовини з допомогою хімічних символів та ін­дексів.

У кожної речовини є тільки одна хімічна формула.

Наприклад, Н2О, SO2.

2. Хімічний склад речовини.

Що показує хімічна формула? (Розповідь вчителя. Робота з підручником мал.8.3, ст. 70).

Кожна хімічна формула характеризує хімічний склад речовини, а саме:

 • атоми яких хімічних елементів входять до складу молекули речови­ни – це якісний склад речовини,
 • скільки атомів кожного хімічного елемента входить до складу речовини – це кількісний склад речовини.

Отже, хімічна формула — це умовний запис хімічного складу речовини з допомогою хімічних символів та ін­дексів.

Формула, яка характеризує хімічний склад речовини називається молекулярною чи брутто – формулою. (Учні складають опорний конспект).

Завдання 1

Поясніть запис: СО, СО2, Н2СО3

(СО- складна речовина, містить два хімічні елементи Оксиген та Карбон, у кількісному співвідношенні 1:1, читається це-о;

СО2 - складна речовина, містить два хімічні елементи Оксиген та Карбон, у кількісному співвідношенні 1:2, читається це – о - два;

Н2СО3 складна речовина, містить три хімічні елементи Оксиген та Карбон, у кількісному співвідношенні 2:1,:3, читається аш два – це – о три;)

Завдання 2

Прочитайте формули речовин та вкажіть кількість атомів Оксигену:

SО2, СО, Н2SО4, НPО3

(ес – о два, Оксигену – 2 атоми, це – о два, Оксигену – 2 атоми, аш два – ес – о чотири, Оксигену – 4 атоми, аш – ре – о три, Оксигену – 3 атоми).

3. Структурна одиниця речовини. Коефіцієнти (Розповідь вчителя).

Кожна речовина складається з атомів, молекул чи іонів, залежно від будови молекулярної чи не молекулярної. Атом та молекула – це реальна частина речовини, іон – умовна, оскільки умовно уявляють, що елемент втратив чи набув зайвий електрон.

Хімічна формула натрій хлориду - NаСІ (мал. 8.2). Це йонна речовина. Її структурною одиницею є умовна частинка Nа+СГ, яка складається з катіону Натрію й аніону Хлору. Таку умовну частинку називають формульною одиницею, її склад відображає співвідношення між кількостями іонів Натрію й Хлору у кристалі.

Так чи інакше, реальні атоми чи молекули та умовні іони утворюють структурну одиницю речовини.

Якщо перед хімічною формулою поставити велику цифру, то ми отримаємо кількість структурних одиниць речовини. Числа перед хіміч­ними формулами називають коефіцієнтами. Вони показують кількість структурних одиниць речовини.

Запис 2Fе (вимовляємо два ферум) означає два атоми Феруму. А запис 5Н20 (вимовляємо п'ять аш-два-о) – означає п'ять молекул води. Коефіцієнт належить обом хімічним елементам, тому, зрозуміло, що у п'яти молекулах води міститься 10 атомів Гідрогену і 5 атомів Оксигену.

Запис 8 Nа+Сl- (вимовляємо вісім натрій-хлор) позначає вісім формульних одиниць натрій хлориду, який складається з 8 катіонів натрію та 8 аніонів хлору.

Завдання 3

Поясніть запис: 5 СО2, 5SО2, 3О2, 3О, 10Н

V. Узагальнення та закріплення знань.

 • Бесіда.
  1. Чи знайшли ми відповіді на запитання, які ставили на початку уроку? (Так).
  2. Чи мають сенс слова Д.І. Менделєєва? (Так).
  3. Про що може сказати хіміку хімічна формула речовини? (Кількісний та якісний склад речовини, проста речовина чи складна, складається з елементів металів чи неметалів).
 • виконання завдань.

Завдання 1

Закінчити речення очікувань:

 1. Я знаю, що молекулярна формула речовини – це _______________________________ .
 2. Я знаю, що розрізняють два види складу речовини, а саме: ______________________ .
 3. Я знаю, що називаючи хімічні елементи, якими утворена речови­на, я описую її _________________ склад.
 4. Я знаю, що охарактеризувати кількісний склад речовини можна за допомогою _________ , які вказують на _____________ елементів, які утворюють речовину.
 5. Я знаю, що структурна одиниця речовини – це ________________________________ .
 6. Я знаю, що числа перед хімічними формулами називають_______________ , вони позначають кількість ______________________________________ .

Завдання 2 (Робота з навчальною таблицею 2).

Морський бій.

Учитель називає координати, а учень під цими координатами:

 • Читає формулу речовини.
 • Вказує складна чи проста речовина.
 • Вказує її кількісний склад.
 • Вказує її якісний склад.

Завдання 3 (Робота з навчальною таблицею 2).

Знайдіть у другому ряду формули хімічних речовин, які містять Оксиген.

1.Прочитайте формулу речовини.

2.Вкажіть кількість атомів Оксигену.

3.Вкажіть кількість атомів Оксигену, якщо коефіцієнтом є номер ряду.

Завдання 4

Запишіть:

 1. 9 атомів Оксигену.
 2. 2 атоми Гідрогену.
 3. 5 молекул кисню, який складається з двох атомів Оксигену.
 4. 8 молекул озону, який складається з 3 атомів Оксигену.
 5. 3 молекули оксиду карбону, який складається з 1 атому Карбону та одного атому Оксигену.
 6. 6 молекул натрій оксиду, який складається з 2 атомів Натрію та 1 атому Оксигену.

V. Підведення підсумків уроку.

VІ. Домашнє завдання

 • Опрацювати матеріал підручника § 8, ст. 68-72, конспекту.
 • Виконати завдання 1,9 письмово, 2,4 - усно.
 • Повторити матеріал попередніх уроків.

Список використаної літератури:

1. Усі уроки хімії. 7 клас/ І. Ю. Старовойтова, О.В. Люсай.-Х.: Вид. група "Основа", 2007.-144 с.

2. Гранкіна Т.М. Хімія 8 клас: Плани конспекти уроків /Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович/.-Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 272 с.-(на допомогу вчителю).

Автор сайту не несе відповідальності за рекламні матеріали, розміщені на сайті. Переходьте по ним на ВЛАСНИЙ РИЗИК.
Копіювання матеріалів з сайту суворо заборонено!